ZLATI PRIJATELJ

SREBRNI PRIJATELJ

BRONASTI PRIJATELJ

izr. prof. dr. Eva Boštjančič

Eva Boštjančič

 

Leta 2008 je postala doktorica znanosti z dizertacijo Vpliv vedenja in motivov vodje na pripadonst, delovno učinkovitost, motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih. Leta 1996 je sprejela delovno mesto svetovalke v svetovalnem podjetju iz Ljubljane, ki se je ukvarjalo s svetovanjem na področju managementa kadrovskih virov ter direktnim iskanjem in selekcijo kadrov. Njene delovne naloge so bile dveh vrst. Delala je na številnih svetovalnih projektih s področja kadrovskega managementa ter samostojno vodila številna iskanja in selekcije vodstvenih in vodilnih kadrov. Leta 2003 je pridobila naziv asistentke za psihologijo dela na ljubljanski Filozofski fakulteti in od februarja 2004 dalje vodila vaje iz tega predmeta. Leta 2007 in 2010 je bila ponovno izvoljena za to funkcijo. Jeseni 2011 je bila izvoljena v naziv docentke, junija 2016 pa v naziv izredne profesorice za psihologijo dela in organizacij. Je nosilka predmetov Kadrovska psihologija, Organizacijska psihologija ter Karierni razvoj zaposlenih.

kratek intervju z izr. prof. dr. Evo Boštjančič

Zakaj podpirate projekt Mediana Rising Future?

Projekt je izvrstna priložnost za mlade proaktivne posameznice in posameznike, ki si želijo pokazati svoja znanja ter motiviranost za delo na marketinškem/raziskovalnem področju. Ob tem gradijo tudi osebno blagovno znamko, česar se marsikateri student niti ne zaveda. Podpiram idejo, da lahko na področju marketinga in  marketinškega raziskovanja delajo posamezniki različnih izobrazbenih profilov, od ekonomistov, informatikov, sociologov, psihologov… Saj je komplementarnost in dotok novih, svežih znanj v panogi, ki se tako hitro razvija, ključna.

Kaj je tisto, zaradi česar bi moral zmagovalni projekt izstopati od ostalih?

Zmagovalni projekt naj bo tisti, ki je aktualen tudi za razvoj raziskovalnega področja ter ga odlikuje inovativnost problemskega in metodološkega pristopa k obravnavani tematiki. Pomemben pa je tudi prenos oz. uporabnost rezultatov v prakso.

red. prof. dr. Valentin Bucik

Valentin Bucik

 

Je redni profesor za psihološko metodologijo in član Katedre za psihološko metodologijo na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Je član Senata FF UL (01-04 in 04-07 ter 2011-2021), sedem let je bil tudi predsednik inventurne komisije FF UL ter tri leta predsednik Komisije za sistemizacijo FF UL ter v letih 2015 in 2016 tudi predsednik Komisije za sistemizacijo pri UO UL. V letih 2000 in 2001 je bil namestnik predstojnice Oddelka za psihologijo, od leta 2002 do decembra leta 2005 je bil predstojnik, od oktobra 2005 do septembra 2007 je bil prodekan FF UL za področja podiplomskega študija, organizacijskih zadev ter informacijskega sistema, od oktobra 2007 do septembra 2011 je bil dekan Filozofske fakultete UL, od 2015 do 2019 pa spet predstojnik oddelka. Predava predmete Metodologija psihološkega raziskovanja v 1. letniku, Multivariatne metode v 2. letniku in Testna teorija ter izbirni predmet Inteligentnost, nadarjenost, ustvarjalnost v 3. letniku na I. stopnji ter predmet Uporabna psihometrija v 1. letniku na II. stopnji. Na doktorskem študiju psihologije na Univerzi v Ljubljani (III. stopnja) skupaj s sodelavci predava temeljni predmet Raziskovalna metodologija v psihologiji.

kratek intervju z red. prof. dr. Valentinom Bucikom

Zakaj podpirate projekt Mediana Rising Future?
Zato, ker prihaja pobuda iz poslovne realnosti, torej iz “življenja”, kjer mladi “strokovnjaki v nastajanju” za svoje raziskovalne ideje, tudi v področju humanistike in družboslovja (recimo psihologije dela in organizacije, trženja in vedenja potrošnika), preverijo izvedljivost in hkrati lahko pridodajo dodano vrednost v svežih idejah. Sam to vidim kot neke vrste startup možnost. Povezav med akademsko sfero in prakso je zlasti na področju netehničnih strok premalo. Poleg tega v COVID in postCOVID času nudi možnost nujne prakse študentom, ki so v zadnjih dveh študijskih letih izrazito hendikepirani pri vpeljevanju svojih znanj v različna področja prakse.

Kaj je tisto zaradi česar bi moral zmagovalni projekt izstopati od ostalih?

a) Inovativna ideja (ni treba, da je povsem nova, morda je še bolj dragoceno, če znane, že videne fenomene na nov način poveže med seboj), torej sočen raziskovalni problem, ki je tudi teoretsko dobro utemeljen, b) kreativni pristop k odgovoru na raziskovalno vprašanje (temeljito in poglobljeno planirana ter metodološko korektna raziskava), c) ki pa je rešljiva v realnem času in z razumnimi materialnimi sredstvi ter d) izvedena na dovolj velikih ter dovolj reprezentativnih merskih enotah, da omogoča zadovoljivo posplošljivost zaključkov.

red. prof. dr. Barbara Čater

Barbara Čater

 

Dr. Barbara Čater je redna profesorica za področje trženja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2006 tudi doktorirala s področja poslovodenja in organizacije. Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani predava predmete Trženjsko raziskovanje, Medorganizacijsko trženje ter Ravnanje s ključnimi kupci, raziskovalno pa se največ ukvarja z medorganizacijskim trženjem, predvsem z odnosi med podjetji, ter trajnostnimi strategijami podjetij. Rezultate svojega raziskovalnega dela je objavila v revijah, kot so Industrial Marketing Management, Journal of Business & Industrial Marketing, Journal of Small Business Management, Service Industries Journal, Journal of East European Management Studies, ipd.

kratek intervju z red. prof. dr. Barbaro Čater

Zakaj podpirate projekt Mediana Rising Future?
Projekt podpiram, ker posega na področje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, ki postajata v družbi in trženju vedno pomembnejša. Menim, da je v obdobju nove realnosti treba še bolj graditi na zaupanju in družbeno odgovornih projektih, zato zelo pozdravljam Mediano odločitev za ta projekt. Poleg tega projekt študentom predstavlja odlično priložnost za pridobivanje praktičnih izkušenj, vpogleda v delo raziskovalnih podjetij in naročnikov ter tudi priložnosti za njihov nadaljnji karierni razvoj.

Kaj je tisto, zaradi česar bi moral zmagovalni projekt odstopati od ostalih?

Zmagovalni projekt bi moral biti po mojem mnenju kombinacija več različnih metodoloških pristopov, od tradicionalnih do sodobnih, ki bodo relevantno naslavljali raziskovalni problem naročnika. Od študentov pričakujem svež pogled na družbene probleme, upoštevanje velike slike, trendov v svetu in pri nas ter kombiniranje akademskega in strokovnega znanja.

Jasna Dominko Baloh

Jasna Dominko Baloh

 

Jasna Dominko Baloh je profesorica pedagogike in psihologije ter ustanoviteljica in direktorica ene najboljših zasebnih izobraževalnih ustanov v Sloveniji, DOBA Fakultete. Je pobudnica in ustanoviteljica edinega slovenskega visokošolskega modela online izobraževanja, ki se na DOBA Fakulteti izvaja že 13 let, v osemindvajsetih letih pa se je predvsem po zaslugi njenega vztrajanja pri visokih profesionalnih načelih in razvojni naravnanosti DOBA Fakulteta razvila v največjo poslovno skupino na področju izobraževanja v Sloveniji. V svojih letih delovanja je prejela številna priznanja, leta 2000 pa je prejela najvišje državno priznanje Republike Slovenije na področju šolstva v Sloveniji. Njena strateška naravnanost, razvoj, inovacije in spremembe so nenehno vodilo njenega dela, tako na področju izobraževanja kot na področju organizacije in menedžmenta.

kratek intervju z Jasno Dominko Baloh​

Zakaj podpirate projekt Mediana Rising Future?

Družbeno odgovorno ravnanje je sestavni del Dobine poslovne filozofije in se odraža v odnosu do vseh deležnikov študijskega procesa na fakultete kot tudi v odnosu do družbe in okolja. Prizadevanja za družbeno odgovornost spodbujamo z vsakodnevnim uresničevanjem vrednot na pedagoškem, strokovnem in raziskovalnem področju ter s podporo raznolikih dejavnosti in z aktivno vlogo pri različnih družbenih akcijah. Družbeno odgovornost aktivno vključujemo tudi v vse predmete vseh študijskih programov DOBA Fakultete. Zato podpiramo prepoznavanje potrebe po večji prepoznavnosti pomena raziskav na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, ki ga prepoznavajo na Mediani. Prav tako se nam zdi pomembno, da v projekt vključuje različne deležnike, tudi študente. Študentje imajo v okviru projekta Mediana Rising Future tako priložnost izvedbe raziskav za dejanske naročnike in možnost mreženja znotraj najuspešnejših slovenskih podjetij.

Kaj je tisto zaradi česar bi moral zmagovalni projekt izstopati od ostalih?

Naj zmaga projekt, ki bo temeljil na osveščanju o trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti v današnjih »post covidnih« časih z inovativnimi idejami in drugačnimi pristopi za ohranjanje družbe in narave.

red. prof. dr. Miroslav Rebernik

Miroslav Rebernik

 

dr. Miroslav Rebernik je na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru predstojnik Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij in predstojnik smeri Inovacijski management. Je gostujoči profesor na Portland State University ter dobitnik Fulbrightove raziskovalne štipendije na Babson College. Sodeloval je na več kot 60 domačih in tujih strokovnih in znanstvenih konferencah, je avtor več knjig in poglavij v številnih monografijah, ki so izšle doma in v tujini, vodil je številne domače in mednarodne konference ter uredil njihove zbornike. Je vodja programskega odbora Mednarodne konference o podjetništvu in inoviranju PODIM, predsednik sveta univerzitetnega inkubatorja Tovarna podjemov, član ekspertne komisije Evropske komisije za SME Policy Relevant Research, član znanstvenega sveta za družboslovje pri ARRS, Country Vice president za Slovenijo pri European Council for Small Business ter predsednik strokovne komisije za izbor “Slovenski start-up leta 2008”.

kratek intervju z red. prof. dr. Miroslavom Rebernikom

Zakaj podpirate projekt Mediana Rising Future?

Predvsem zato, ker je ena od temeljenih nalog univerze, da nauči študente ustvarjalnosti in samostojnega razmišljanja, projekt Mediana Rising Future pa je za prodorne študente odlična priložnost, da to preverijo v praksi.

Kaj je tisto zaradi česar bi moral zmagovalni projekt izstopati od ostalih?

Izstopati bi moral po tem, da naslavlja problem, ki ga je vredno rešiti, da je raziskovanje strokovno neoporečno in da rezultati raziskovanja prispevajo k boljšemu razumevanju stvarnosti in k bolj kakovostnemu življenju.

Iztok Sila

Iztok Sila

 

Iztok Sila je ustanovitelj podjetja Sila & Modic Consulting, svetovalec in habilitiran višji predavatelj. Sodeloval je z najrazličnejšimi podjetji in jim v različnih ekipah pomagal dosegati uspehe. Vodi pogovore in okrogle mize ter (so)organizira konference s področja marketinga, tako doma kot v tujini. Vsa leta tudi predava, trenutno na Gea Collegu – Fakulteti za podjetništvo, na Doba Fakulteti, Višji strokovni šoli za gostinstvo, velnes in turizem na Bledu, Fakulteti za vinogradništvo in vinarstvo v Vipavi in na Visoki šoli za poslovne vede v Ljubljani. Iztok Sila je bil diplomant prve generacije študija MBA na predhodnici današnje IEDC-Poslovne šole Bled, ki je tiste čase delovala na Brdu pri Kranju. Na svoji poslovni poti se je kalil v vodilnih marketinških agencijah v Sloveniji in na Hrvaškem. Ves čas je aktiven član strokovnih združenj in institucij, v okviru katerih sooblikuje stroko in poskuša vplivati na njen razvoj. Trenutno je član Oglaševalskega razsodišča, bil pa je predsednik nadzornega odbora Slovenske oglaševalske zbornice. Bil je član Poslovno-marketinškega sveta Olimpijskega komiteja Slovenije, predsednik Sveta Slovenskega etnografskega muzeja ter dolgoletni član upravnega odbora Društva za marketing Slovenije.

kratek intervju z Iztokom Silo

Zakaj podpirate projekt Mediana Rising Future?

Vsaka priložnost, ki jo lahko ponudimo študentom, da združujejo teoretična in praktična znanja, je dobrodošla. Še posebej, če jo lahko preskusijo na domačih primerih, s katerimi se laže identificirajo. Na ta način sodelovanje izobraževalnih institucij in gospodarstva ni le lepa misel ampak korist, od katere imamo vsi nekaj.

Kaj je tisto zaradi česar bi moral zmagovalni projekt izstopati od ostalih?

Strokovno neoporečnost pričakujemo od vseh sodelujočih. Zmagovalci pa bodo izstopali po kreativnosti, žaru, pristopu, ki jih bo ločil od ostalih in uporabnosti rezultatov in morebitnih koristnih predlogov. Dobri študentje me pogosto presenetijo…

izr. prof. dr. Samo Uhan

Samo Uhan

 

Samo Uhan je doktor socioloških znanosti in docent za področje metodologije družboslovnega raziskovanja. Doktoriral je s temo, ki se ukvarja z vplivi različnih kontekstov v raziskovanju javnega mnenja. Zaposlen je kot visokošolski učitelj na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer izvaja nabor metodoloških predmetov, ki na komplementaren način združujejo sociološke vsebine in koncepte s klasičnimi in sodobnimi raziskovalnimi pristopi. Raziskovalno deluje kot član skupine v okviru Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij. Vključen je v vrsto raziskovalnih projektov, med kateri so najpomembnejši Slovensko javno mnenje ter mednarodni ISSP – International Social Survey Programme, WVS – World Value Survey in ESS – European Social Survey. Je član ekspertne skupine European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Njegovo raziskovalno delovanje in zanimanje je usmerjeno v preučevanje procesov raziskovanja javnega mnenja, še posebej na področjih, ki se povezujejo s fenomeni politične kulture, državljanske participacije in vrednot. Samo Uhan je bil leta 2012 s sklepom državne komisije imenovan za člana Državne predmetne komisije za sociologijo za splošno maturo.

kratek intervju z izr. prof. dr. Samom Uhan​om

Zakaj podpirate projekt Mediana Rising Future?

Fakulteta na kateri predavam (FDV) vabi študentke in študente s sloganom ‘Svet ni črno-bel’. Z njim želimo opozoriti na pogosto spregledano dejstvo, da pravo znanje nikoli ne pride samo, temveč vedno skupaj s kreativnostjo in odgovornostjo. V tem smislu je bila naša odločitev, da v projektu sodelujemo povsem samoumevna. Veseli nas, da ideja družbene odgovornosti s tem projektom dobiva novo razsežnost. Ne bo več zgolj akademski koncept, temveč tudi dobra praksa. Čestitke Mediani.

Kaj je tisto zaradi česar bi moral zmagovalni projekt izstopati od ostalih?

Na fakulteti smo sloganu letos dodali še poziv bodočim študentkam in študentom. Glasi se – spremeni vzorce, spremeni pogled. Zmagovalni projekt naj bi torej iskal rešitve ter spodbujal k razmišljanju in delovanju ‘zunaj okvirov’, kot radi rečemo.

prof. dr. Vasja Vehovar

Vasja Vehovar

 

Dr. Vasja Vehovar je redni profesor statistike na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Diplomiral je iz matematike in ekonomije na Univerzi v Ljubljani, kjer je nato iz statistike magistriral ter doktoriral (Nadomestne enote v anketnem raziskovanju). Dodiplomski in magistrski študij iz podatkovne analize je opravil tudi na Essex University (UK). Na Univeristy of Michigan (US) je specializiral vzorčenje in bil nato na Insitute for Social Research tudi Fullbrightov štipendist. Začetno zaposlitev je našel na Ministrstvu za znanost, delovno kariero pa je nadaljeval na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani. Med drugim je vzpostavil, in v letih 1996–2007 tudi vodil, projekt Raba interneta v Sloveniji (RIS). Od leta 2007 razvija odprtokodno orodje za spletno anketiranje 1KA. V tem okviru od leta 2013 organizira letna strokovna srečanja Dan spletnega anketiranja (DSA), od leta 2015 pa v sodelovanju s Statističnim uradom in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje tudi letni Posvet o kombiniranih anketah. S Statističnim uradom je sodeloval že pri začetnem vzpostavljanju postopkov vzorčenja v uradnih anketah v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Od leta 2006 vodi projekt varne rabe interneta, ki vključuje komponento ozaveščanja mladih SAFE.si ter spletno točko za prijavo nezakonitih spletnih vsebin Spletno Oko.

kratek intervju s prof. dr. Vasjo Vehovarjem

Zakaj podpirate projekt Mediana Rising Future?

Študenti potrebujejo čim več tovrstnih izzivov in prilik. Vtis imam, da je tega na tehničnem področju več, kritično malo pa na družboslovju.

Kaj je tisto zaradi česar bi moral zmagovalni projekt izstopati od ostalih?

Kreativnost, inovativnost ter predvsem otipljiva dodana vrednosti oziroma nove informacije, pa tudi metodološka, tehnična in jezikovna izdelanost.

red. prof. dr. Maja Zalaznik

Maja Zalaznik

 

Dr. Maja Zalaznik (prej Makovec Brenčič) je redna profesorica na področju mednarodnega poslovanja. Na EF UL in univerzah v tujini predava predmete Mednarodno poslovanje, Mednarodno trženje, Strateško trženje, Medorganizacijsko trženje, Trženje v športu, Trženje v zdravstvenem varstvu. Od leta 2008 do februarja 2014 je bila predsednica Društva za marketing Slovenije in do konca leta 2013 podpredsednica Oglaševalskega razsodišča pri SOZ. Deluje tudi kot predsednica ali članica programskega sveta Slovenske marketinške konference, članica marketinškega sveta OKS in predsednica komisije nagrade SPORTO. Je tudi soustanoviteljica in predsednica Študentske poslovne konference, ki povezuje raziskovalno delo študentov s potrebami podjetij. Objavlja v uglednih znanstvenih in strokovnih revijah s področja mednarodnega poslovanja in trženja, tako doma kot v tujini. Njena bibliografija obsega preko 400 znanstvenih in strokovnih objav. Raziskovalno se osredotoča predvsem na internacionalizacijo podjetij, trženje na podlagi odnosov, mednarodno trženje in povezanost trženja ter prodaje. Svoja znanja prenaša tudi v slovenska mednarodno delujoča podjetja, saj svetuje na področju internacionalizacije, razvoja trženja in trženjskih strategij.

kratek intervju z red. prof. dr. Majo Zalaznik

Zakaj podpirate projekt Mediana Rising Future?

Kot profesorica in raziskovalka se še kako zavedam, da je v mladih naša prihodnost. To niso zgolj pogosto zapisane besede, ampak moje iskreno verjetje. Če mlade generacije spodbujamo v odgovorna ravnanja do njih samih, družbe in okolja, potem bomo spodbudili prave vrednote in prava dejanja za kakovosten, skupen in trajnosten razvoj. Tovrstni projekti, kot je Mediana Rising Future, jih spodbujajo k razmisleku in iskanju inovativnih in hkrati družbeno odgovornih idej, ki so in bodo v teh posebnih časih še kako pomemben in dragocen odsev videnj sveta, kot ga zaznavajo študenti danes – za jutri. Hkrati projekt Raising Fuiture spodbuja v pridobivanje novih, konkretnih izkušenj in znanj na področju trženjskega raziskovanja in sodelovanja s prakso.

Kaj je tisto, zaradi česar bi moral zmagovalni projekt izstopati od ostalih?

Kreativnost in odgovornost do razvoja in družbe – z roko v roki. Smelost in sporočilnost. Poosebljanje njih samih. Pogosto namreč ne znamo videti in stopiti v svet, kot ga, še posebej v Covid-19 obdobju doživljajo mladi, zato se zelo veselim vseh projektov.

red. prof. dr. Vesna Žabkar​

 

prof.dr. Vesna Žabkar je redna profesorica za področje trženja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, v preteklih letih pa je delovala kot predstojnica katedre za trženje in vodja institute za trženje. Doktorat je opravila iz poslovno organizacijskih ved na Univerzi v Ljubljani v 1999, del doktorskega študija opravljala na Northwestern University (Fulbrightova štipendija). Je gostujoča profesorica na Univerzi na Dunaju (Mednarodno trženje), predava pri predmetih s področja trženjskega komuniciranja, analize za strateške trženjske odločitve in trženja za managerje. Raziskovalni interesi vključujejo vlogo trženja znotraj podjetij, uspešnost trženjskega komuniciranja, odgovornosti in trajnosti.

kratek intervju z red. prof. dr. Vesno Žabkar

Zakaj podpirate projekt Mediana Rising Future?

Podpiram povezovanje študentov s prakso in aktivno pridobivanje izkušenj in me veseli, da je Mediana dala pobudo za projekt. Pomembno mi je, da gre za družbeno odgovorne vsebine, na katerih bodo študenti pokazali svoja znanja in sposobnosti. Mladi želijo poznati smisel aktivnosti podjetij in posledice, ki jih imajo te za poslovanje podjetja in družbo kot celoto. Zato bi jim morali biti takšni projekti še posebej blizu.

Kaj je tisto zaradi česar bi moral zmagovalni projekt izstopati od ostalih?

Gre za povezovanje študija s prakso, glede na to naj bi zmagovalni projekt odražal tako odlično poznavanje teorije kot praktično aplikacijo teh znanj. Od zmagovalnega projekta pričakujem, da bo postavil podlago za pomembe in celovite aktivnosti podjetij v odnosu do naravnega in družbenega okolja, do potrošnikov, zaposlenih in drugih deležnikov.